Blokada rachunku bankowego firmy

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE BLOKADY RACHUNKU BANKOWEGO FIRMY PRZEZ PROKURATURĘ?

Odcinek II

W poprzednim wpisie (tutaj) przedstawiłem sytuację, w jakiej znajduje się Przedsiębiorca, w przypadku dokonanej blokady jego rachunku bankowego. Poniżej wskazuję na możliwości działania takiego Przedsiębiorcy gdy do blokady już dojdzie.

Pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie zażalenia na otrzymane postanowienie (zażalenie takie składane jest do sądu, za pośrednictwem prokuratora, który wydał skarżone postanowienie). Ważne jest, aby do zażalenia dołączyć wszelkie możliwe dokumenty, które mogą skłonić już samego prokuratora do częściowej zmiany decyzji (jeszcze zanim zażalenie zostanie przesłane do sądu). Jeśli bowiem sam prokurator dojdzie do wniosku, że przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości, o ile np. terminowo nie zostanie opłacony kluczowy kontrahent, to istnieje duża szansa, że wyrazi on zgodę na wykonanie tej konkretnej transakcji. Podobnie rzecz ma się z wynagrodzeniami pracowników, na których wypłatę powinien zezwolić, jeśli ich wysokość zostanie odpowiednio udokumentowana przez pracodawcę. Niestety, jeśli prokurator nie przychyli się do zażalenia, to na jego rozpoznanie przyjdzie czekać, przy czym okres oczekiwania będzie liczony raczej nie w dniach, lecz tygodniach…

Osobiście uważam, że czas ten trzeba poświęcić na natychmiastowy kontakt z kontrahentami, informując ich o przejściowych problemach oraz chęci uregulowania zaległości (o ile pozwoli na to kondycja finansowa). Najgorsze, co można zrobić, to unikać kontaktu z wierzycielami bądź celowo wprowadzać ich w błąd. Równocześnie przedsiębiorca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby na własną rękę zgromadzić i przedstawić prokuraturze (bądź sądowi) dowody wskazujące na bezzasadność wydanego postanowienia. Z uwagi na przeciętny czas trwania postępowania przygotowawczego (miesiące/lata), istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli nawet prokuratura dojdzie do przekonania, iż blokada rachunku była niepotrzebna/nieuzasadniona, to na postanowienie ją uchylające przyjdzie zainteresowanemu czekać przez niewiadomy okres czasu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że sama blokada rachunku nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu może ona jednak zostać zastąpiona zabezpieczeniem majątkowym, co dla zainteresowanego przedsiębiorcy będzie w zasadzie dolegliwością równie dotkliwą (zabezpieczenie majątkowe może polegać m.in. na zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego oraz może zostać utrzymane przez kilka kolejnych lat).

Jednocześnie z aktywnym uczestnictwem w postępowaniu przygotowawczym, przedsiębiorca powinien rozpocząć przygotowania do ewentualnego dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa – na wypadek gdyby blokada rachunku okazała się dokonana z naruszeniem prawa. Ewentualne zaniechania przedsiębiorcy na tym etapie mogą okazać się niemożliwymi do uzupełnienia w późniejszym terminie. Przede wszystkim, koniecznym będzie podjęcie wszelkich dostępnych kroków, aby uzyskać zewnętrzne źródła finansowania, które pozwolą przetrwać okres dokonanej blokady środków. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że działania te nie przyniosą pożądanych skutków z uwagi na decyzje prokuratury. Tutaj właśnie wymagana jest szczególna aktywność przedsiębiorcy, który powinien dopilnować, aby rzeczywista przyczyna odmowy udzielenia kredytu/pożyczki (szczególnie jeśli jest nią właśnie blokada rachunku i związana z tym faktem utrata wiarygodności) została ujęta w treści decyzji odmownych. Ponadto przedsiębiorca powinien gromadzić i archiwizować całą korespondencję prowadzoną z kontrahentami/potencjalnymi kontrahentami, w celu ewentualnego wykazania, że utrata zleceń/spadek obrotów jest wprost związany z działaniami prokuratury. O ile bowiem wysokość doznanej szkody wykazać jest stosunkowo prosto, o tyle związek przyczynowy istniejący pomiędzy szkodą a postanowieniem o blokadzie rachunku bankowego nastręczać może wielu problemów.

W przypadku klienta, o którym wspomniałem na początku, udało się zmienić wydane postanowienie w sposób, umożliwiający spółce względnie normalne funkcjonowanie. To uchroniła ją przed upadłością, a pracowników przed utratą zatrudnienia.

Pamiętaj!

Prokuratura może wydać postanowienie o blokadzie firmowego rachunku bankowego tylko wówczas, gdy otrzyma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub gromadzenia środków w celu finansowania terroryzmu.

W pierwszej kolejności złóż zażalenie na otrzymane postanowienie.

Poinformuj rzeczowo swoich kontrahentów o kłopotach i dąż do ugody z nimi.

Gromadź skrupulatnie dowody wskazujące na bezzasadność wydanego postanowienia.

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 10 times, 1 visits today)