Windykacja należności z majątku członka zarządu

Poruszając temat odpowiedzialności majątkowej członków zarządu za zobowiązania sp. z o.o., należy mieć na uwadze jej dwuwymiarowy charakter. Po pierwsze, można bowiem mówić o odpowiedzialności zarządu wobec samej spółki, która jako osoba prawna jest odrębnym i samodzielnym bytem prawnym dysponującym własnym majątkiem, a po drugie, o odpowiedzialności  wobec osób trzecich, np. tak jak to zwykle bywa kontrahentów spółki.

Windykacja. Z czego będzie prowadzona i do jakiej wysokości?

Windykacja należności przysługującej wierzycielowi od spółki jest możliwa wobec całego majątku członka zarządu, aż do zaspokojenia wierzytelności w pełnej wysokości. Jest to zasada, która doznaje pewnych ograniczeń wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. I tak np. wyłączone są z egzekucji przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu.

Zajęcie wynagrodzenia, które otrzymuje się na podstawie umowy o pracę, renty, emerytury bądź zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym ograniczone zostało pewnymi limitami i kwotami wolnymi od zajęć. Jeśli zatem dłużnik zatrudniony jest na umowę o pracę, co do zasady zajęciu podlega 50 proc. jego zarobków. Zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z Kodeksem pracy kwotą wolną od potrąceń jest płaca minimalna. Natomiast osoba świadcząca pracę na podstawie cywilnoprawnej może liczyć na taką ochronę tylko wówczas, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, ale przede wszystkim – gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika.

Limity możliwych do dokonania przez komornika potrąceń środków zgromadzonych na rachunkach bankowych określać będzie z kolei ustawa Prawo bankowe. W tym przypadku wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

A co z majątkiem małżeńskim?

Jako że odpowiedzialność członków zarządu ma źródło nie w czynności prawnej, lecz w czynie niedozwolonym – o czym pisaliśmy wcześniej – stwierdzić należy, że ograniczone są także możliwości wierzyciela do prowadzenia egzekucji z majątku członka zarządu objętego wspólnością majątkową małżeńską. Zgodnie bowiem z przepisem art. 41 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, a jeśli chodzi o składniki majątku objętego wspólnością, to jedynie z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, jak również praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Na koniec warto zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 52 § 1 a kodeksu rodzinnego wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Tym samym nie jest wykluczone, że wierzyciel, który pomimo przeprowadzenia egzekucji z majątku spółki z o.o., a następnie z majątku osobistego członka zarządu i niektórych składników majątku wspólnego, nie zaspokoi swojej wierzytelności –  będzie mógł skutecznie doprowadzić do podziału majątku wspólnego małżonków.

UdostępnijShare on LinkedInShare on Facebook
(Visited 38 times, 1 visits today)